bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny placówki

Zespół Szkół w Klonowej jest instytucją publiczną
zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Organem prowadzącym zespół jest Gmina Klonowa.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest

Kurator Oświaty w Łodzi


Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie
obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:
- zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
- przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
- realizację przyjętego szkolnego zestawu programów.

Podstawą funkcjonowania Szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.
Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Wójta Gminy Klonowa.
Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet gminy Klonowa oraz subwencja oświatowa.
Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.
Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły.Opublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 29.04.2019
Podpisał: Marzanna Świątek
Dokument z dnia: 12.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 311