bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin korzystania z szafek szatniowych

 
Regulamin korzystania z szafek szatniowych
w Zespole Szkół w Klonowej
1. Szafki szatniowe są własnością Zespołu Szkół w Klonowej.
2. Dyrekcja prowadzi ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja jest przechowywana w sekretariacie szkoły.
3. Szafki mają służyć uczniom do przechowywania obuwia i ubrań.
4.Jedna szafka przeznaczona jest dla dwóch osób.
5. Uczeń, który otrzymał szafkę powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.
6. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
7. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi do wychowawcy przed zakończeniem roku szkolnego.
8. W przypadku zagubienia klucza uczeń zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wychowawcy klasy. Klucz dorabiają rodzice na własny koszt.
9. W przypadku uszkodzenia szafki uczeń zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy.
10. Za umyślne uszkodzenie szafek odpowiedzialność ponosi rodzic ucznia.
11. Rodzic ucznia potwierdza własnoręcznym podpisem odebranie klucza i zapoznanie z regulaminem określającym korzystanie z szafek.

............................................................
Podpis rodzica ( prawnego opiekuna)Opublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 11.03.2020
Podpisał: Renata Więzowska
Dokument z dnia: 19.02.2018
Dokument oglądany razy: 305