bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół w Klonowej

Podstawa prawna:
1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
2) Statut Zespołu Szkół w Klonowej
Statut zawiera:
1) Postanowienia ogólne.
2) Organy Samorządu Uczniowskiego.
3) Zadania opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
4) Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
5) Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
6) Przepisy końcowe.

I. Postanowienia ogólne
Art. 1 W Zespole Szkół w Klonowej działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
Art. 2 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Klonowej.
Art. 3 Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół w Klonowej.
Art. 4 Samorząd wybierany jest przez wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Klonowej w demokratycznych wyborach.
Art. 5 Samorząd Szkolny może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Klonowej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkolnych, a w szczególności:
1) zapoznania z podstawą programową, treściami nauczania oraz stawianymi wymaganiami;
2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) rozwijania własnych zainteresowań;
4) korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich;
5) nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny;
6) wyboru Rzecznika Praw Ucznia;
7) współpracy z opiekunami Samorządu;
8) zagrożeń, jakie pojawiają się w szkole;
9) propozycji zmian wnoszonych do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
Art. 6 Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad wypełnianiem przez uczniów obowiązków;
Art. 7 Samorząd w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Ucznia może powołać Sąd Koleżeński;
Art. 8 Samorząd może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją Dyrektorowi Zespołu Szkół.
Art. 9 W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów Samorząd może przeprowadzić ankietę lub zastosować inne narzędzie pomiaru.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego
Art. 10 Organami Samorządu są:
1) Zebranie wszystkich uczniów Zespołu Szkół ( walne);
2) Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego;
3) Rada Samorządu Uczniowskiego;
4) Zarząd Samorządu Uczniowskiego;
5) Zespoły Samorządów Klasowych;
Art. 11
1) Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok ( od 20 września do 20 września następnego roku szkolnego w składzie pomniejszonym o osoby, które ukończyły najwyższą programowo klasę Zespołu Szkół.
2) Organy Samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu Samorządów Klasowych.
Art. 12 Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie.
Art. 13 Walne zebranie zwoływane jest na wniosek:
1) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
2) Zarządu Samorządu Uczniowskiego lub Rady Samorządu Uczniowskiego;
3) co najmniej 1/5 uczniów Zespołu Szkół w Klonowej;
Walne zebranie powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.
Art. 14 Do kompetencji walnego zebrania należy:
1) wyrażenie opinii o pracy Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczącego i zespołów Samorządów Klasowych;
2) prawo odwoływania organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych im zadań;
3) wnoszenie propozycji zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego;
Art. 15 Walne zebranie podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
Art. 16 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
1) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej;
2) kieruje pracą Samorządu;
3) przewodniczy walnemu zgromadzeniu;
4) organizuje współdziałanie Samorządu z Samorządami Klasowymi i organizacjami działającymi w szkole;
Art. 17 Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 6 osób w gimnazjum i 6 osób w szkole podstawowej:
1) Przewodniczącego;
2) Zastępcy przewodniczącego;
3) Skarbnika;
4) Sekretarza;
5) 2 członków;
Art. 18 Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje Przewodniczący. Częstotliwość spotkań wynika z harmonogramu pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok. W zebraniach Rady uczestniczy opiekun ( opiekunowie). Jeśli sytuacja tego wymaga, w zebraniach może uczestniczyć przedstawiciel dyrekcji.
Art. 19 Rada Samorządu :
1) wraz z opiekunami opracowuje plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny;
2) ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla Zespołu Szkół w Klonowej, reprezentuje opinię uczniów wobec rady Pedagogicznej;
Art. 20 Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
Art. 21 Członków Zarządu wybiera Rada spośród siebie w głosowaniu jawnym.
Art. 22 Do zadań zarządu należy:
1) opracowanie programu pracy Samorządu na dany rok szkolny;
2) reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej;
3) prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Rady Samorządu;
4) realizacja zadań wynikających z planu zatwierdzonego przez Dyrektora Zespołu Szkół;
Art. 23 Na czele Zarządu stoi przewodniczący. Do zadań przewodniczącego należy:
1) nadzór nad pracami Zarządu;
2) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w sprawach dotyczących uczniów;
3) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, przewodniczących klas i poza szkołą;
W przypadku nieobecności przewodniczącego jego kompetencje przejmuje zastępca przewodniczącego. Do zadań zastępcy należy także wspomaganie przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
III. Zadania opiekuna Samorządu Szkolnego
Art. 24 Opiekunów Samorządu Szkolnego powołuje Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej co roku na sierpniowej Radzie Pedagogicznej.
Art. 25 Opiekunowie Samorządu:
1) czuwają nad całokształtem prac Samorządu;
2) pośredniczą między uczniami a nauczycielami;
3) doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską;
4) zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach współpracując z Rzecznikiem Praw Ucznia;
IV. Tryb przeprowadzania wyborów
Art. 26 Wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadza się w trzecim lub czwartym tygodniu września nowego roku szkolnego.
Art. 27 Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 5 osób ( 1 nauczyciel, 4 uczniów).
Art. 28 Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Klonowej. Wybory odbywają się co roku.
Art. 29 Obowiązki komisji wyborczej:
1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;
2) ustalenie listy kandydatów;
3) przygotowanie list wyborczych;
4) przeprowadzenie wyborów:
5) obliczanie głosów;
6) sporządzanie protokołu;
7) ogłoszenie wyników wyborów;
Art. 30 Wybory Samorządu odbywają się następująco:
1) kandydaci powinni zebrać podpisy osób je popierających w liczbie co najmniej 20
2) kampania wyborcza trwa 1 tydzień przed wyborami;
3) kandydat bierze udział w kampanii wyborczej przez plakatowanie, spotkania z wyborcami itp.
4) w przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów poniżej 6 ( w danym etapie edukacyjnym) każdy oddział klasowy typuje wraz z wychowawcą jednego kandydata z klasy i zgłasza jego kandydaturę komisji wyborczej, uzyskując wcześniej aprobatę kandydata;
5) na kartach do głosowania nazwiska ułożone są w kolejności alfabetycznej;
6) głosowanie odbywa się przez postawienie odpowiedniego znaku przy nazwisku wybranego kandydata i wrzucenie karty do urny wyborczej;
7) członkami Rady Samorządu zostaje 6 kandydatów w gimnazjum i 6 kandydatów w szkole podstawowej, którzy otrzymali największą ilość głosów ;
8) w przypadku otrzymania takiej samej liczby głosów przez dwóch ostatnich kandydatów, liczba członków Samorządu wzrasta o 1 osobę;
9) na pierwszym posiedzeniu Samorząd, w głosowaniu jawnym, wybiera spośród siebie Zarząd Samorządu ( przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika dla gimnazjum i szkoły podstawowej; uczniowie klas I – III szkoły podstawowej pełnią zawsze funkcję członków Samorządu)
Art. 31 Kandydat do Rady Samorządu powinien spełniać określone wymogi:
1) cieszyć się zaufaniem koleżanek i kolegów;
2) mieć przynajmniej dobrą ocenę z zachowania w ostatnim semestrze;
3) prezentować właściwą postawę, godną ucznia naszej szkoły;
4) odznaczać się brakiem nagan ( słownych i pisemnych);
5) przestrzegać kodeksu ucznia;
6) odznaczać się pozytywną aktywnością – operatywnością, kreatywnością, otwartością na innych;
Art. 32 O wpisie kandydata na listę wyborczą decyduje komisja wyborcza (dokonuje ona sprawdzenia kandydata pod kątem zgodności osoby kandydata z wyżej wymienionymi kryteriami ).
V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
Art. 33 Dokumentacją Samorządu Uczniowskiego jest:
1) Regulamin Samorządu;
2) Plan Pracy Samorządu na dany rok szkolny;
3) Regulamin szczęśliwego numerka;
4) Dokumentacja przychodów i wydatków;
5) Sprawozdanie z działalności Samorządu;
6) Protokolarz zebrań Samorządu Uczniowskiego;
VI. Przepisy końcowe
Art. 34 Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rzecznika Praw Ucznia z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.
Art. 35 Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.
Art. 36 Regulamin jest uchwalany jawnie na walnym zebraniu uczniów.
Art. 37 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Zadania i sposób powoływania Rzecznika Praw Ucznia
1) Rzecznika Praw Ucznia wybiera ogół uczniów Zespołu Szkół w Klonowej w demokratycznych wyborach;
2) Na karcie do głosowania każdy uczeń stawia znak przy nazwisku nauczyciela, którego typuje na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia;
3) Rzecznikiem zostaje nauczyciel, który w tajnym głosowaniu uzyskał najwyższą ilość głosów;
4) Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa jeden rok, chyba że wybór powtórzy się w kolejnym roku szkolnym;
5) Do zadań Rzecznika należy rozwiązywanie sporów na linii nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel.
6) W wyjątkowych sytuacjach Rzecznik wchodzi w porozumienie z przedstawicielem Dyrekcji, Opiekunami Samorządu Uczniowskiego, Pedagogiem Szkolnym;
7) Rzecznik Praw Ucznia stara się negocjować optymalnie korzystne rozwiązania dla uczniów Zespołu Szkół w Klonowej, jeśli nie łamią oni zasad postepowania ujętych w WSO, Kodeksie Ucznia, Statucie Szkoły oraz nie wchodzą w konflikt z prawem.Opublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 11.03.2020
Podpisał: Renata Więzowska
Dokument z dnia: 04.11.2016
Dokument oglądany razy: 626