bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin sklepiku szkolnego

 

REGULAMIN
DZIAŁALNOŚCI
SKLEPIKU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KLONOWEJ

§ I
Założenia ogólne

1. Funkcjonowanie sklepiku uczniowskiego służy wspieraniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej szkoły.
2. Działalność komercyjna sklepiku jest sprawą drugoplanową, uzyskiwanie zysków ze sprzedaży nie jest zadaniem priorytetowym.
3. Pomieszczenie sklepiku szkolnego należy traktować jako jedną z sal dydaktycznych, w której zajęcia odbywają się zarówno podczas sprzedaży, remanentu, porządkowania pomieszczenia, układania towaru, sporządzania zapotrzebowania na towar i przyjmowania towaru.
4. Dla ogółu społeczności uczniowskiej sklepik szkolny stanowi źródło zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze i papiernicze bez konieczności opuszczania pomieszczeń szkoły i narażania się na niebezpieczeństwa z tym związane.
5. W sklepiku sprzedawane są artykuły spożywcze z uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania się.

§ II
Cele
1. Kształtowanie nawyków gospodarności.
2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
3. Rozwijanie nawyków oszczędzania.
4. Rozwijanie nawyków właściwego i planowego gospodarowania funduszami społecznymi.
5. Zdobywanie samodzielności w konkretnych czynnościach gospodarczych.
6. Rozwijanie postawy odpowiedzialności, obowiązkowości, samodzielności i uczciwości.
7. Kształtowanie nawyków higieny w miejscu pracy.
8. Uzyskiwanie funduszy w całości przeznaczonych na potrzeby szkoły.
9. Zapewnienie uczniom możliwości zakupu podstawowych artykułów spożywczych i papierniczych na terenie szkoły.
10. Kształtowanie kulturalnych nawyków w stosunku do kupujących.

§ III
Organizacja sklepiku
1. Opiekę nad działalnością sklepiku uczniowskiego sprawuje nauczyciel opiekun.
2. Co najmniej raz w roku opiekun składa sprawozdanie z działalności sklepiku na zebraniu Rady Pedagogicznej.
3. Załogę sklepiku wybiera opiekun.
4. Warunkiem pracy w sklepiku jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) na pracę w sklepiku i pozytywna opinia wychowawcy klasy.
5. Cała załoga sklepiku stanowi jego radę, w której wszyscy członkowie mają jednakowe prawa (nie wybiera się osób funkcyjnych).
6. Opiekun sklepiku podejmie decyzję o ilości osób stanowiących załogę sklepiku.
7. Wszyscy członkowie załogi sklepiku zobowiązani są w równym stopniu do prowadzenia go zgodnie z przepisami sanitarnymi i BHP, sprzedaży towarów, dbania o ład i porządek w pomieszczeniu.
8. Wszyscy członkowie w jednakowym stopniu odpowiadają finansowo za ewentualne straty.
9. Załoga sklepiku nie otrzymuje za swą pracę żadnego wynagrodzenia pieniężnego.
10. Uczniowie pracujący w sklepiku zobowiązani są do:
• Przestrzegania zasad uczciwości, pracowitości i poszanowania własności szkolnej.
• Rzetelnego wypełniania swoich obowiązków związanych z obsługą klientów.
• Dbania o porządek, ład i czystość.
• Dbania o wystrój pomieszczenia sklepiku.
• Zgłaszania i przygotowywania opiekunowi listy z zapotrzebowaniem na brakujące artykuły.
• Sporządzaniem dziennych raportów obrotu pod nadzorem nauczyciela opiekującego się sklepikiem.
• Pomagania opiekunowi przy odbiorze towarów i ustalaniu cen.
• Dokonywania kontroli terminów ważności produktów sprzedawanych w sklepiku.
11. Uczniowie pracujący w sklepiku odpowiadają w szczególności za:
• Stan higieniczno-sanitarny pomieszczenia.
• Estetyczną ekspozycję towarów.
• Aktualizacje cen.
12. W sklepiku mogą przebywać wyłącznie osoby do tego upoważnione. Zabronione jest wpuszczanie do pomieszczenia sklepiku osób do tego nieupoważnionych.
13. Na zakończenie roku szkolnego członkowie załogi mogą otrzymać dyplomy i nagrody pod warunkiem, że dokonywane rozliczenia nie wykazywały braków.
14. Kluczami do pomieszczenia sklepiku dysponują wyłącznie sprzedawcy i opiekun. Dorabianie kluczy jest zabronione. W razie zagubienia klucza należy wymienić zamek.
15. Sklepik szkolny otwarty jest na przerwach w godzinach 8.00 – 13.45
16. Sprzedający zapoznają się z Regulaminem Działalności Sklepiku Szkolnego i zobowiązują się go przestrzegać.

§ IV
Fundusze

1. Marża naliczona na produkty wynosi ok. 20%.
2. Wszelkie fundusze uzyskane ze sprzedaży towarów w sklepiku zostają przeznaczone na potrzeby szkoły, a w szczególności na::
• nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się,
• dofinansowanie udziału w wycieczkach dla uczniów,
• zakup sprzętu dla potrzeb społeczności uczniowskiej,
• zakup materiałów biurowych,
• zakup nagród dla uczestników konkursów i imprez organizowanych przez szkołę,
• inne wydatki w zależności od aktualnych potrzeb.
3. O wydatkach związanych z działalnością sklepiku decyduje opiekun sklepiku.
4. Wszystkie decyzje dotyczące wydatków musi zatwierdzić Dyrektor szkoły, który jest dysponentem funduszy.
5. Sprzedający dokonują codziennie rozliczenia sklepiku we własnym zakresie.
6. Szczegółowe rozliczenia (z udziałem opiekuna) przeprowadzane są raz w tygodniu przy zmianie osób dyżurujących w sklepiku.
7. Wygospodarowany zysk po uwzględnieniu bieżących potrzeb zostaje przekazany na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Klonowej.


ZAŁĄCZNIK

Klonowa, dn. ...............


Oświadczenie

Wyrażam zgodę na to, aby mój syn / córka
……………..…………............................................................... IMIĘ I NAZWISKO
w ramach dodatkowej działalności uczniowskiej, pracował (-a) nieodpłatnie w sklepiku szkolnym, ściśle przestrzegając regulaminu jego działalności.

..............................
/podpis rodzica/Opublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 11.03.2020
Podpisał: Renata Więzowska
Dokument z dnia: 23.11.2015
Dokument oglądany razy: 763