bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin korzystania z boiska i kompleksu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO I KOMPLEKSU BOISK "ORLIK"
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KLONOWEJ

1.Boisko sportowe i kompleks boisk "Orlik" oraz znajdujące się na nich urządzenia sportowe są przeznaczone do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy szkoły.
2. Korzystanie z boisk i urządzeń sportowych podczas zajęć powinno odbywać się pod opieką nauczycieli:
• wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej - podczas zajęć wychowania fizycznego, sportowych zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych
• opiekunów świetlicy - podczas gier i zabaw ruchowych
• nauczycieli przedszkola - podczas zabaw ruchowych
3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku szkolnym powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania i zwisania z bramek i tablic do koszykówki.
4. Pierwszeństwo w korzystaniu z boisk i znajdujących się na nich urządzeń ma młodzież szkolna uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
5. W przypadku korzystania z boisk i znajdujących sie na nich urządzeń przez grupy środowiskowe szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
6. Z boisk i urządzeń sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a po zakończeniu zajęć miejsce ćwiczeń należy zostawić w należytym porządku.
7. Za stan boiska, znajdujących się na nim urządzeń sportowych oraz przyniesionego sprzętu odpowiadają osoby prowadzące zajęcia i wszyscy pozostali uczestnicy.
8. Jeżeli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi szkoły.
9. Nie należy wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie ich bezpieczeństwa.
10. Nie należy dopuszczać do zajęć na boisku wówczas gdy nie ma zapewnionego nadzoru.Opublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 11.03.2020
Podpisał: Renata Więzowska
Dokument z dnia: 09.04.2015
Dokument oglądany razy: 809