bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2019


WPROWADZENIE

Rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci. Zadaniem nauczycieli jest wspomaganie ich w tej roli, dbanie o wszechstronny
i harmonijny rozwój dziecka. Natomiast uczeń powinien akceptować siebie
i być otwarty na potrzeby drugiego człowieka, stać się częścią społeczności, w której żyje. W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować, żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Jednocześnie wychowujemy go do szacunku, współpracy i otwartości na inne narody europejskie. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. Głównym celem profilaktyki jest przeciwdziałanie zagrożeniom oraz wspieranie procesu wychowania. Realizacja tego celu obejmuje wiele działań a realizatorami tychże działań powinni być nauczyciele, rodzice a także sami uczniowie. Zaangażowanie wszystkich uczestników życia szkolnego pozwoli uzyskać optymalne efekty. Profilaktyka jest chronieniem człowieka przed zagrożeniami. Rolą szkoły jest przede wszystkim działanie mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom i zachowaniem, ale również właściwym reagowaniem
w sytuacjach kryzysowych.


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY ZGODNY
Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA

 Konstytucja RP
 Prawo oświatowe
 Podstawa programowa kształcenia ogólnego
 Deklaracja Praw Człowieka
 Konwencja Praw Dziecka
 Karta Nauczyciela
 Statut Szkoły

WIZJA SZKOŁY

 Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela naszego kraju i Europy.
 Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
 Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.
 Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.
 Placówka stwarza uczniom optymalne warunki do harmonijnego rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności.
 Szkoła oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych.
 Zespół szkół promuje działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym.


MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła to miejsce :

 poszanowania godności osobistej i nienaruszania prawa;
 działania w partnerstwie i demokracji;
 kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich;
 wspierania uczniów w pełnym rozwoju;
 zapewnienia równości szans i sprawiedliwości;
 świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;


DIAGNOZA

Kompleksowa diagnoza szkolna przeprowadzona została w 2 półroczu roku szkolnego 2018/2019. W badaniu wykorzystane zostały ankiety, analiza dokumentacji szkolnej, informacje zebrane od nauczycieli.
W badaniu ankietowym udział brali wszyscy uczniowie klas 4 – 8 szkoły podstawowej 141. Ogólnie przeprowadzonych zostało 668 ankiet. Badane były następujące zagadnienia:
o Klimat w szkole
o Przemoc i agresja
o Palenie papierosów/e – papierosów
o Spożywanie alkoholu
o Substancje psychoaktywne – narkotyki, dopalacze
o Fonoholizm/Cyberprzemoc
Z badań, informacji od wychowawców oraz zdarzeń wyłonione zostały następujące problemy istniejące w środowisku szkolnym:

 uzależnienie od multimediów – są uczniowie nadużywający zwłaszcza telefonów komórkowych;
 palenie papierosów a właściwie w bieżącym roku szkolnym uwidocznił się problem palenia przez uczniów tzw. e – papierosów,
 miały miejsce przypadki tzw. cyberprzemocy – głównie przezywanie, ośmieszanie, niechciane filmowanie lub fotografowanie,
 łamanie kodeksu zachowania;
 sytuacje konfliktowe w klasach – zwłaszcza między dziewczętami,
 w badaniach uczniowie zaznaczyli, że w szkole rzadko można spotkać się z poważniejszymi przypadkami przemocy i agresji. Nie zostały też odnotowane takie przypadki w ubiegłym roku szkolnym. Częściej wskazują natomiast na agresję słowną – zwłaszcza przezywanie, plotkowanie, wyśmiewanie.
 do próbowania alkoholu czy substancji psychoaktywnych przyznało się kilku uczniów,

Skala wyżej wymienionych problemów nie jest duża, jest natomiast zauważalna. Zwłaszcza widoczny jest problem nadmiernego korzystania
z telefonów komórkowych.
Natomiast jeśli chodzi o badanie klimatu szkoły, zdecydowana większość uczniów dobrze czuje się w szkole i uważa ją za przyjazne miejsce. Pojedyncze jednostki wskazały, że nie lubią chodzić do szkoły.KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO
- PROFILAKTYCZNEGO

Stan ilościowy uczniów w Szkoły Podstawowej w Klonowej obecnie kształtuje się następująco: 337 uczniów, z czego 111 to dzieci grupy przedszkolnej, 226 to uczniowie szkoły podstawowej. Przedszkole liczy
5 oddziałów, szkoła podstawowa liczy 14 oddziałów. Kadra pedagogiczna liczy 34 nauczycieli pracujących oraz 12 pracowników administracji
i obsługi. Szkoła Podstawowa w Klonowej jest jedyną placówką oświatową na terenie gminy Klonowa. Problemem charakterystycznym dla młodzieży szkolnej jest brak motywacji do nauki, niechęć do udziału
w przedsięwzięciach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach. Uczniowie nie stwarzają większych problemów wychowawczych, zdarzają się jednak pojedyncze przypadki agresji, zwłaszcza słownej, pobicia, poszturchiwania oraz występuje problem palenia tzw. e-papierosów.

USTALENIE WARTOŚCI UZNAWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ

Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów wyłonione zostały wartości ich zdaniem najważniejsze w życiu:

 tolerancja;
 pieniądze;
 wiedza;
 wiara;
 sprawiedliwość;
 zaufanie;

Człowiek wartościowy to zdaniem uczniów taki, który poświęca się dla innych oraz sumiennie wypełnia swoje obowiązki.

Cele życiowe:

 być mądrym;
 być szczęśliwym;
 skończyć szkołę;

Wartości w życiu dziecka uznane przez rodziców za najważniejsze:
 zdrowie;
 prawda;
 tolerancja;
 miłość;
 wiara;
 przyjaźń;


SYLWETKA ABSOLWENTA

 Posiada odpowiednią wiedzę, bogate, ważne i cenne umiejętności, które umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym;
 szanuje i akceptuje odmienność innych;
 sprawnie posługuje się co najmniej jednym językiem obcym;
 przewiduje i ocenia skutki działań własnych i innych;
 umiejętnie wykorzystuje media do nauki i pracy;
 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji;
 wykazuje więzi z miejscowością, regionem, krajem;
 potrafi pracować zespołowo, jest kreatywny, przedsiębiorczy
i odpowiedzialny;
 chętnie podejmuje zadania i konsekwentnie dąży do ich realizacji, wytrwale pokonuje trudności;
 posiada nawyk stałego uczenia się i doskonalenia;
 posiada umiejętność prawidłowego komunikowania się z innymi, zachowuje obowiązujące zasady, reguły i normy współżycia między ludźmi;
 prezentuje wysoką kulturę osobistą;
 jest wrażliwy na sytuację drugiego człowieka;
 dba o zdrowie, higienę, estetykę wyglądu i otoczenia;
 umiejętnie korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym;
 dba o przyrodę i wykazuje postawę proekologiczną;
 okazuje szacunek rodzinie i jest właściwie przygotowany do pełnienia w niej określonych ról;
 jest świadom konieczności współpracy oraz integrowania się
z innymi narodami w Zjednoczonej Europie, przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności narodowej;
 wykazuje chęć utrzymania kontaktów ze swoją szkołą po jej ukończeniu;
 zna zagrożenia wynikające z codziennego życia, potrafi ich unikać, wie, gdzie szukać pomocy;
 potrafi dostrzec własne zdolności i rozwijać je;
 potrafi dokonywać pozytywnych wyborów;
 nie pozostaje obojętny na przejawy krzywdy, rozwiązuje konflikty
i spory bez agresji;
 jest aktywny i twórczy - potrafi zaprezentować i obronić własne zdanie szanując innych, którzy mają odmienne poglądy;
 umie oprzeć się presji rówieśników, modzie i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez środki masowego przekazu;

NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji;
 Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność
i przedsiębiorczość;
 Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały
i uporządkowany zrozumieć świat;
 Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji
i określaniu drogi dalszej edukacji;
 Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokaja-nie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.


KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

ZADANIA SZKOŁY REALIZACJA ZADAŃ
1. Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny , grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej;
2. Integrowanie społeczności uczniowskiej poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych i innych uroczystości;
3. Poznanie tradycji, historii szkoły patrona szkoły i oraz historii najbliższej okolicy;
4. Udział uczniów w konkursach
o tematyce historycznej kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie;
5. Budowanie więzi ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską;
6. Aktywne włączanie się w lokalne i ogólnopolskie akcje społeczne;
7. Wychowanie w duchu tolerancji;
 organizowanie uroczystości szkolnych – obrzędowość szkolna;
 współpraca z rodzicami
i przedstawicielami środowiska lokalnego
w organizowaniu przedsięwzięć szkolnych;
 udział w programach
i projektach;
 udział w akcjach
o charakterze patriotycznym, obywatelskim
i charytatywnym;
 przygotowywanie uczniów do konkursów i reprezentowania szkoły;
 organizowanie wycieczek: historycznych;
 krajoznawczych, muzealnych, udział w turniejach, konkursach;
 zajęcia kształtujące postawę tolerancji;
 wyjście pod pomnik, do mogiły powstańców itp.;

ROZWIJANIE POCZUCIA JEDNOŚCI CZŁOWIEKA Z OTACZAJĄCYM ŚWIATEM

ZADANIA SZKOŁY REALIZACJA ZADAŃ
1. Troska o zdrowie i sprawność fizyczną własną i najbliższych;
2. Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych i kształtowanie postaw proekologicznych;
3. Wdrażanie uczniów do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
i dorobku kulturowego;
4. Wychowanie w duchu poszanowania dla otaczającej przyrody;
5. Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań;
6. Wychowanie w duchu wspólnoty europejskiej;

 spotkania z pielęgniarką, lekarzem, dietetykiem pogadanki
o charakterze edukacyjnym oraz programy profilaktyczne;
 opieka nad uczniami przewlekle chorymi zgodnie z zaleceniami lekarskimi;
 prowadzanie zajęć o charakterze prospołecznym - kształtowanie postawy szacunku, empatii
i tolerancji;
 organizowanie konkursów, spektakli, spotkań, wycieczek promujących zdrowy
i bezpieczny styl życia;
 organizacja zdrowego, czynnego wypoczynku (rajdy, wycieczki, zajęcia o charakterze sportowym);
 udział w akcjach ekologicznych.
 udział w ogólnopolskich akcjach np. „Program dla szkół”,
 szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów
i nauczycieli;


WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA, STOSOWNIE
DO JEGO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI

ZADANIA SZKOŁY REALIZACJA ZADAŃ
1. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień;
2. Promowanie postępów w nauce i zachowaniu;
3. Doskonalenie systemu diagnozy, terapii
i profilaktyki pedagogicznej;
4. Współpraca ze specjalistami;
5. Współpraca z rodzicami
/ opiekunami;
6. Budowanie poczucia własnej wartości;
7. Wykorzystanie potencjału grupy do wspierania indywidualnego rozwoju ucznia;
8. Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami;
9. Tworzenie warunków doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej;
10. Kształtowanie postaw prozdrowotnych;
11. Przygotowanie do zrozumienia
i akceptacji przemian okresu dojrzewania;
12. Efektywne porozumiewanie się w różnych sytuacjach;

 indywidualizacja programu nauczania;
 edukacja czytelnicza, promowanie czytelnictwa poprzez pracę pedagogiczną biblioteki - organizacja wystaw, konkursów;
 bogata oferta zajęć dodatkowych
i pozalekcyjnych;
 organizowanie konkursów , imprez i uroczystości szkolnych, projekty i programy;
 prezentowanie prac i osiągnięć uczniów;
 nagradzanie za dobre wyniki
w nauce - różnorodne formy nagradzania uczniów, np. książki, dyplomy, podziękowania, itp.;
 współpraca ze specjalistami;
 organizacja i prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej, zespołów wyrównawczych, zajęć specjalistycznych uwzględniających indywidualne potrzeby;
 współpraca z PPP;
 zajęcia prowadzone przez organizacje współpracujące ze szkołą: Policja, Straż Pożarna, Gminna Biblioteka Publiczna,
 konsultacje i zajęcia otwarte dla rodziców;
• zajęcia pozalekcyjne sportowe, lekcje wychowawcze, warsztaty;


KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH
I PROMOWANNIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

ZADANIA SZKOŁY REALIZACJA ZADAŃ
1. Budowanie systemu wartości;
2. Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów;
3. Przeciwdziałanie agresji
i przemocy w szkole;
4. Kształtowanie nawyków
i odpowiednich zachowań
w konkretnych sytuacjach;
5. Zapoznawanie z prawami
i obowiązkami dziecka, ucznia, człowieka;
6. Wdrażanie do respektowania zasad, regulaminów, poszanowania prawa;
7. Integrowanie działań szkolnej społeczności - w tym zespołów klasowych;
8. Wspieranie samorządności uczniów;
9. Stworzenie warunków bezpieczeństwa na terenie szkoły;
10. Kształtowanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
11. Organizowanie czasu wolnego;
12. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów;  prowadzanie zajęć o charakterze prospołecznym - kształtowanie postawy szacunku, empatii
i tolerancji;
 rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu
 podejmowanie działań grupowych
i zespołowych na rzecz klasy, szkoły, organizacji i środowiska lokalnego;
 wdrażanie uczniów do samooceny
i oceny koleżeńskiej;
 prezentowanie osiągnięć uczniów na forum szkoły i w środowisku lokalnym - wystawy, konkursy, prezentacje, przeglądy, występy
w szkole i poza nią;
 organizowanie samopomocy uczniowskiej (np. pomoc
w odrabianiu lekcji);
 organizowanie zajęć edukacyjnych na temat praw i obowiązkach dziecka;
 organizowanie wyborów do samorządu uczniowskiego
i samorządów klasowych;
 praca w samorządach klasowych - zachęcanie do działalności na rzecz klasy i szkoły;
 egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w szkole - wzmacnianie pozytywnych postaw;
 zapoznanie z obowiązującymi na terenie placówki zasadami zachowania, regulaminami
i procedurami oraz konsekwencjami ich łamania;
 działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur
i reagowanie w sytuacjach trudnych;
 propagowanie pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu;
 organizowanie wycieczek, imprez, zajęć integracyjnych, także z udziałem gości;

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ
W odróżnieniu od wielu innych szkolnych dokumentów program wychowawczo – profilaktyczny jest dokumentem „żywym”, to znaczy nie powinien ograniczać realizatorów zbyt sztywną konstrukcją i narzucać takich a nie innych sposobów realizacji danego obszaru, działu czy nawet pojedynczej lekcji. Dlatego też nasz program daje realizatorom możliwość wyboru sposobu pracy z uczniami. Spośród poniższej palety form oraz metod mogą wybrać takie, które są ich zdaniem najlepsze dla odbiorcy.
Realizatorzy szkolnych działań profilaktycznych Formy realizacji
 Dyrektor szkoły;
 Wicedyrektorzy szkoły;
 Pedagog szkolny;
 Wychowawcy;
 Nauczyciele przedmiotowi;
 Nauczyciele świetlicy;
 Nauczyciel biblioteki;
 Rodzice;
 Samorząd Uczniowski;
 Uczniowie;
 Pracownicy niepedagogiczni;  Wycieczki, lekcje w terenie;
 Spotkania ze specjalistami, ciekawymi ludźmi;
 Dzielenie się doświadczeniami;
 Apele;
 Akcje charytatywne;
 Projekty;
 Tworzenie prezentacji multimedialnych, ulotek, plakatów;
 Próbna ewakuacja;
 Wycieczki, ogniska, rajdy itp.;
 Współpraca z instytucjami;
 Opracowane procedury;
 Konkursy;
 Akademie, przedstawienia;
 Prowadzenie różnych akcji, spotkań
i prelekcje;
z przedstawicielami Straży Pożarnej, Policji, pielęgniarką szkolną;
 Zajęcia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego;
 Pogadanki na temat zagrożeń - dziecko
w drodze do szkoły;
 Metoda projektów;

DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU
WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

Zadania Formy Realizacji
I. Bezpieczeństwo Zapoznanie uczniów:
 na godzinach wychowawczych ze
statutem, Programem Wychowawo -
Profilaktycznym, szkolnymi procedurami;
 z zasadami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole oraz poza szkołą;
 z sygnałami alarmowymi;
 zapoznanie ze sposobami zachowania się podczas niebezpiecznych sytuacji;
 z regulaminami wycieczek pieszych
i autokarowych;
 z zasadami wsiadania i wysiadania ze szkolnego autobusu;
Kształtowanie:
 bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym;
 dystansu w relacji z osobami nieznajomymi;
 nawyków poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych;
 umiejętności właściwego reagowania
w sytuacjach kryzysowych;
 reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, kurs pierwszej pomocy;
Podnoszenie standardów związanych
z bezpieczną szkołą:
 monitoring na terenie placówki, dyżury nauczycieli
Profilaktyka przeciwpożarowa:
 uświadomienie zagrożeń;
 wizyta w Straży Pożarnej;
 spotkanie ze strażakiem;
 próbna ewakuacja
Rady na bezpieczne ferie i wakacje
 prowadzenie przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”;

II. Promocja zdrowia  rozbudzanie zainteresowań uczniów własnym zdrowiem i rozwojem;
 zachęcanie do aktywności fizycznej;
 zachęcanie młodzieży do udziału w akcjach
profilaktycznych np. (Dzień bez Papierosa,
Światowy Dzień Walki z AIDS itp.);
 realizacja edukacji prozdrowotnej na poszczególnych przedmiotach;
 zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania oraz zagrożeniami związanymi
z niewłaściwym odżywianiem;
 uświadomienie szkodliwości napojów energetyzujących;
 poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych
– hałas, wady postawy, tanoreksja
i bigoreksja;
 zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania;
 higiena ciała i umysłu – właściwe planowanie dnia- dobry rytm pracy
i wypoczynku;
 komputer – uświadamianie szkodliwości długiego przesiadywania przed telewizorem i komputerem. Ukierunkowanie na właściwe wykorzystanie środków masowego przekazu;
 udział w programach edukacyjnych promujących zdrowie np. „Szkoła Promująca Zdrowie”,
III. Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów  rozpoznawanie potrzeb uczniów - zdiagnozowanie potrzeb uczniów i objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
 organizacja Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 motywowanie uczniów do nauki;
IV. Rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań uczniów  konkursy;
 wycieczki;
 koła zainteresowań;
 dzień talentów;
V. Kształtowanie wartości i zasad
etycznych - pozytywnych cech
osobowości oraz wzmacnianie
poczucia własnej wartości,
budowanie postaw empatii,
zaufania jak również tolerancji  wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości;
 ukazywanie konieczności doskonalenia samego siebie;
 uczenie szacunku do siebie i innych;
 przyjmowanie odpowiedzialności za siebie
i swoje postępowanie;
 rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły;
 promowanie uczniów kulturalnych, odpowiedzialnych, solidnych, uprzejmych;
 kształcenie tolerancji wobec odmienności;
 wpojenie właściwych zasad moralnych;
 umiejętność dobierania przyjaciół
i kształtowania przyjaźni w miarę swoich możliwości;
 szacunek dla cudzej własności – świadomość konieczności naprawy wyrządzonej szkody;
 kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych;
VI. Kształtowanie umiejętności
pracy w grupie  wprowadzanie zasad dobrej komunikacji – jak słuchać, jak mówić, jak okazywać szacunek rozmówcy;
 doskonalenie komunikacji werbalnej
i pozawerbalnej;
 budowanie zaufania do innych;
 uczenie sztuki kompromisu i negocjacji;
 kształcenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów;
 kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych;
 wdrażanie do wykonywania powierzonych zadań;
 budzenie poczucia odpowiedzialności za pracę całej grupy, kreatywności, pomysłowości, umiejętności poszukiwania rozwiązań;

VII. Przeciwdziałanie sytuacjom
stresowym  czym jest stres;
 poznanie sytuacji stresowych;
 wyjaśnienie przyczyn stresu;
 rozmowy na temat sytuacji trudnych dla uczniów;
 nabycie umiejętności właściwego rozładowania napięcia emocjonalnego;
 uczenie systematycznej pracy i solidnego przygotowywania się do zajęć;
 stres przed egzaminem – jak sobie z nim radzić;
 uświadomienie pozytywnego
i negatywnego znaczenia stresu, sposoby radzenia sobie z nim;
VIII. Kształtowanie
odpowiedzialności za siebie
i innych. Szerzenie wśród
młodzieży znajomości oraz
poszanowania prawa  uświadomienie uczniom co to jest odpowiedzialność;
 mobilizowanie uczniów do brania odpowiedzialności za swoje czyny i słowa;
 przyznawanie się do błędu;
 zapoznanie z obowiązującym prawem
i konsekwencjami jego łamania;
 kształtowanie umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania
i zachowania;
 motywowanie uczniów do kierowania się
w życiu pozytywnym systemem wartości;
 wyjazd do Sądu;
IX. Profilaktyka uzależnień  przekazywanie wiedzy na temat używek oraz substancji uzależniających takich jak np. narkotyki, alkohol, papierosy, napoje energetyzujące, dopalacze;
 informowanie o społecznych i zdrowotnych skutkach uzależnień, zwalczanie mitów na temat zachowań ryzykownych;
 kształtowanie świadomości negatywnego działania środków psychoaktywnych;
 kształtowanie właściwych postaw wobec uzależnień;
 rodzaje uzależnień, mechanizm ich powstawania;
 ukazywanie prawnych i moralnych skutków posiadania, używania
i rozprowadzania środków psychoaktywnych;
 diagnozowanie uczniów pod kątem kontaktu z używkami, wiedzy na ich temat oraz postaw wobec zażywania;
X. Rozwijanie u uczniów
umiejętności radzenia sobie
z presją rówieśników – sztuka
bycia asertywnym  czym jest asertywność;
 znajomość postaw społecznych;
 uczenie samodzielności;
 modelowanie zachowań asertywnych – umiejętność dokonywania wyborów, mówienia NIE, wyrażania własnego zdania nie raniąc uczuć drugiej osoby;
 nauka odmawiania bez obawy przed odrzuceniem;
XI. Eliminowanie przejawów
agresji i przemocy  tworzenie atmosfery życzliwości, zrozumienia i szacunku dla drugiego człowieka;
 uświadamianie uczniom problemu agresji, jej źródeł oraz przejawów;
 zapoznanie z umiejętnością radzenia
sobie z własną i cudzą agresją;
 zwrócenie szczególnej uwagi na agresję słowną, poruszenie problemu plotki, wyśmiewania, krytykowania innych;
 stała działalność uświadamiająca istotę oraz wagę problemu;
 wskazywanie uczniom możliwości form pomocy – gdzie szukać, kogo prosić o pomoc, telefony zaufania itp.;
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie
z negatywnymi emocjami;
 uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów;
 uświadomienie następstw i zagrożeń wynikających z zachowań agresywnych
 diagnoza problemu przemocy i agresji
w szkole;

XII. Droga ku przyszłości - wybór
dalszej drogi edukacji  zapoznanie z różnymi zawodami;
 uczenie szacunku do pracy oraz ludzi pracujących;
 przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru szkoły średniej;
 rozbudzanie ambicji zawodowych;
 zajęcia z preorientacji zawodowej;
 spotkania z doradcami zawodowymi
– warsztaty oraz testy preferencji zawodowych;
 udział w akcjach : Dzień Otwartej Szkoły;
 udział w Targach Edukacyjnych;;
udostępnianie informacji o szkolnictwie
średnim (gazetki tematyczne, informatory);
 spotkania z przedstawicielami szkół średnich;
XIII. Wychowanie patriotyczne  poznanie symboli narodowych, ich roli
i dziejów;
 krzewienie w uczniach zachowań patriotycznych, szacunku dla ojczyzny, języka, religii, kultury i tradycji;
 kształtowanie szacunku dla własnego państwa;
 zapoznanie z historią regionu, tradycjami
i obyczajami;
 współpraca ze związkiem kombatantów;
 czynny udział w tworzeniu życia kulturalnego szkoły oraz środowiska lokalnego;
 uroczyste obchodzenie świąt narodowych;
 kształtowanie szacunku do miejsc pamięci narodowej;
 budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń;
 troska o honor ojczyzny i dobre imię Polaków;
 kształtowanie postaw tożsamości narodowej;
 ukazywanie godnych autorytetów do naśladowania;
 kształtowanie postaw obywatelskich;
XIV. Integrowanie zespołu
klasowego  badania socjometryczne, których celem jest określenie relacji panujących między uczniami w poszczególnych klasach, wyłonienie uczniów odrzuconych
i nielubianych a następnie praca nad zmianą ich pozycji
w grupie;
 obserwacja i czuwanie nad relacjami interpersonalnymi w klasie;
 organizowanie imprez klasowych w celu bliższego poznania się;
 integrowanie całej społeczności szkolnej poprzez organizację imprez, w które zaangażowani są uczniowie, nauczyciele oraz rodzice;
XV. Działania interwencyjne  szkoła posiada opracowane procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
i wdraża je w sytuacjach koniecznych.
XVI. Współpraca z instytucjami
wspomagającymi rozwój
dziecka  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Sieradzu;
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Klonowej;
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klonowej;
 Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej,
 Biblioteka Publiczna w Klonowej;
 Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowej;
 Sąd Rejonowy w Sieradzu;
 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
w Zduńskiej Woli;
 Komisariat Policji w Złoczewie;
 Państwowa Straż Pożarna w Sieradzu,
XVII. Kultura osobista  znajomość zasad savoir-vivre w szkole, na ulicy, w domu;
 język, gesty, słowa; czyli jak się porozumiewamy, dbałość o piękną mowę ojczystą – nie używamy wulgaryzmów;
 ubiór - dostosowuje swoje ubrania do czasu, miejsca i okazji;
 przygotowanie do twórczego uczestnictwa
w kulturze – zachęcanie uczniów do samodzielności pod kątem tworzenia dóbr kultury, realizacji własnych pomysłów;
 wdrażanie uczniów do właściwego zachowania w różnych sytuacjach życiowych;
Edukacja medialna
Z badań przeprowadzonych w roku szkolnym 2018 – 2019 okazało się, że uczniowie naszej szkoły nie są wolni od takich zjawisk jak fonoholizm, cyberprzemoc, uzależnienie od Internetu czy komputera.

Wraz z rozwojem technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz wzrostem ich popularności, obserwujemy wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków cyberprzemocy, uzależnienia od telewizji, komputera i Internetu jak również coraz częściej mamy do czynienia z nowym zjawiskiem – uzależnieniem od telefonu, zwanym fonoholizmem. Dzieci często zostają wciągnięci w wirtualną rzeczywistość a świat rzeczywisty wydaje im się nieatrakcyjny.
Dzieci i młodzież często podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości, że jest to również forma przemocy. Nie zdają sobie też sprawy, że specyfika mediów elektronicznych sprawia, iż intensywność krzywdy doznanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją, nawet jeśli pozornie jest ona błaha. Często dla ofiar takiej przemocy staje się to powodem depresji, lęków przed otoczeniem a zdarzają się również przypadki targnięcia się na własne życie w wyniku nie radzenia sobie z tzw. „hejtem”. Zupełnie nowym zagrożeniem stają się gry, których celem jest zachęcanie dzieci i młodzieży do destruktywnych zachowań.
Mimo wielu niebezpieczeństw ze strony mediów, nie można nie docenić też ich zalet. Zauważyć należy, że media oraz multimedia mają również pozytywne aspekty
w edukacji i wychowaniu. Odgrywają istotną rolę w rozwoju i edukacji dzieci. Ponadto technologia informacyjna w ostatnim czasie przyczynia się do lepszej komunikacji szkoła – rodzic.
W ostatnim czasie nasilają się jednak negatywne zjawiska, takie jak uzależnienia, cyberprzemoc i fonoholizm.
Rodzaje zagrożeń medialnych:
Uzależnienie od portali społecznościowych – osoby uzależnione przenoszą swoje życie na portal społecznościowy. O każdym swoim kroku informują na portalu. Oczekują tzw. lajków. Jeśli ich nie otrzymują lub otrzymują zbyt mało stają się nerwowi, agresywni, przygnębieni – zmienność nastrojów typowa w uzależnieniach.
Uzależnienie od gier – dotyczy użytkowników, którzy poświęcają cały czas na gry –
w ostatnim czasie zaczynają dominować gry zainstalowane w telefonie. Telefon jest traktowany jako konsola do gier. Jest dla graczy lepszy niż komputer, ponieważ można go używać praktycznie w każdym miejscu i czasie, włącznie z tzw. graniem nocami „pod kołderką.”
Uzależnienie od smsów – osoba uzależniona wysyła dziennie setki SMSów, które są dla niej podstawową formą kontaktu ze światem.
Komórkowi ekshibicjoniści – osoby, które wielką wagę przywiązują do marki
i wyglądu telefonu. Dla nich to oznaka prestiżu i pozycji w grupie. Noszą go najczęściej w ręce, tak aby wszyscy widzieli, fotografują się z telefonem i zamieszczają fotki na portalach społecznościowych. W przypadku dzieci i młodzieży zakup telefonu często jest powodem konfliktu z rodzicami – naciskają rodziców na zakup jak najlepszego telefonu, a wartość takich urządzeń często przekracza dwukrotnie wysokość przeciętnej pensji.
Syndrom SWT – (Syndrom Włączonego Telefonu) – osoby z tym syndromem boją się nawet na chwilę wyłączyć telefon. Wielu z nich nosi przy sobie zapasowe baterie. Boją się utraty kontaktu ze znajomymi. Co chwilę informują znajomych co w danej chwili robią i wydaje im się, że wszyscy niecierpliwie na te informacje czekają. Najczęściej nie są w stanie wytrzymać bez spoglądania w telefon dłużej niż kilkanaście minut.
Cyberprzemoc - Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc
z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia młodym internautom istoty problemu, jak również i konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcę.
Typowe przejawy cyberprzemocy:
 przemoc werbalna w sieci - wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie,
straszenie, szantaż, tzw. „hejtowanie”;
 nagrywanie filmików i robienie zdjęć wbrew woli innych;
 publikowanie w sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających innych;
 podszywanie się w sieci pod inne osoby, zakładanie fałszywych kont itp.;
 wyłudzenia;

Stalking – uporczywe nękanie polegające najczęściej na celowym, uporczywym
i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko danej osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia. Czynność sprawcza w przypadku tzw. stalkingu polegać ma na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby dla niej najbliższej, wzbudzające u niej uzasadnione poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać jej prywatność. W przypadku cyberprzemocy stalking jest stosowany za pomocą Internetu i telefonów komórkowych.

Fonoholizm – jest typowym uzależnieniem XXI wieku. Oznacza uzależnienie od telefonu komórkowego. Z badań wynika, że liczba fonoholików systematycznie rośnie.
Fonoholizm pociąga za sobą również konsekwencje typowe dla wszystkich uzależnień:
 zanik innych zainteresowań,
 gwałtowane wahania nastroju,
 zaburzenia snu i odżywania,
 nadużywanie leków i narkotyków,
 popadnięcie w długi z tytułu nadmiernie wysokich rachunków telefonicznych,
 konflikty z bliskimi,
 kłopoty w życiu szkolnym lub zawodowym

Cele działań profilaktycznych:
 zwrócenie uwagi na problem zagrożeń medialnych wśród społeczności szkolnej;
 uświadomienie skutków nadużywania oraz niewłaściwego używania nowoczesnych środków przekazu;
 poszerzenie wiedzy na temat cyberprzemocy i fonoholizmu;
 wzbogacanie wiedzy na temat prawidłowego i rozsądnego korzystania
z komputera, Internetu i telefonów komórkowych;

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA MEDIALNEGO


To ogół działań profilaktycznych i wychowawczych w szkole, skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa
i ochrony dzieciom i młodzieży korzystającym z technologii multimedialnych.

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

 Diagnoza zagrożeń;
 Opracowana procedura postępowania na wypadek cyberprzemocy;
 Działania wychowawczo – profilaktyczne skierowane do społeczności szkolnej
i lokalnej;

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW

 Zajęcia warsztatowe, szkolenia, lekcje wychowawcze, pogadanki, filmy na temat właściwego wykorzystywania Internetu.
 Konkursy plastyczne dotyczące tematyki cyberprzemocy i bezpieczeństwa
w Internecie.
 Organizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu.
 Organizowanie debat i spotkań profilaktycznych ze specjalistami.
 Wdrażanie projektów edukacyjnych zwiększających kompetencje korzystania ze środków mulitmedialnych.
 Zapoznanie z prawnymi konsekwencjami niewłaściwego korzystania
z Internetu.
 Uświadomienie konieczności zgłaszania osobom dorosłym informacji
o przejawach przemocy w sieci.
 Opracowanie KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK UŻYTKOWANIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO - zadanie dla uczniów.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Nadrzędnym celem szkoły jest wielotorowe wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym:
 Organizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych dotyczących tematu bezpieczeństwa internetowego.
 Przekazywanie informacji za pomocą szkolnej strony www, dziennika elektronicznego, w gazetce szkolnej, w formie ulotek, plakatów.
 Zapoznanie ze stronami pomocowymi i promującymi bezpieczeństwo w Internecie.
 Angażowanie rodziców we wszystkie działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę.
 Zapoznanie z procedurami postępowania wobec sprawców stosowania cyberprzemocy.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

 Angażowanie wszystkich nauczycieli w szkolnych projektach, których celem jest uświadamianie uczniom zagrożeń oraz wyposażenie w umiejętności właściwego korzystania ze środków multimedialnych a także umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 Propagowanie kursów i szkoleń dotyczących sposobów rozpoznawania w/w zagrożeń;
 Propagowanie literatury dotyczącej profilaktyki uzależnień od mediów.


DZIAŁANIA ALTERNATYWNE ADRESOWANE
DO WSZYSTKICH UCZNIÓW

Zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla uczniów pragnących wspólnie z nauczycielami poszerzać swoje wiadomości i umiejętności w zakresie jednego przedmiotu lub innej dziedziny aktywności. Celem zajęć jest:

 Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów.
 Poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany w programie nauczania.
 Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 Udzielanie pomocy edukacyjnej uczniom napotykającym na trudności
w uczeniu się.
 Zagospodarowanie wolnego czasu ucznia.

Zadania Formy Realizacji
Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole  aktywizacja rodziców w realizacji zdań szkoły;
 budowanie pozytywnych relacji: rodzic – nauczyciel; rodzic – uczeń; nauczyciel - uczeń
Praca w organizacjach działających w szkole  samorząd Uczniowski;
 praca w wolontariacie działającym na terenie szkoły;
Zajęcia pozalekcyjne  koła przedmiotowe;
 koła zainteresowań;
 SKS;
Organizacja imprez masowych  wyjazdy na spektakle filmowe, do teatru, muzeum, na koncerty itp.;
 spotkania z ciekawymi ludźmi;
 wycieczki;
 dyskoteki szkolne;
 organizacja świąt szkolnych i państwowych
Organizacja i propagowanie olimpiad, konkursów i zawodów  udział w zawodach sportowych;
 udział w konkursach wiedzy i umiejętności;
 udział w olimpiadach przedmiotowych;


1. OCZEKIWANE EFEKTY

• Uczeń umie okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy;
• Uczeń ma poczucie własnej wartości, ceni innych, liczy się z ich
zdaniem, szanuje rodziców;
• Uczeń jest dobrym kolegą;
• Uczeń zna symbole narodowe i regionalne, rozumie ich
znaczenie, wie jak się wobec nich zachować;
• Uczeń potrafi korygować własne postępowanie i postawy
zgodnie z normą moralną i społeczną;
• Uczeń samodzielnie dokonuje oceny i samooceny,
• Uczeń umie obdarzyć innych zaufaniem;
• Uczeń rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie
akceptuje ich;
• Uczeń jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia od
papierosów, alkoholu, narkotyków;
• Uczeń potrafi radzić sobie z uzależnieniem, znaleźć pomoc;
• Uczeń potrafi prawidłowo funkcjonować w środowisku
cyfrowym, w szczególności w tzw. nowych mediach;
• Uczeń radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyraża swoje
emocje;
• Uczeń włącza się w prace samorządu klasowego i szkolnego;
• Uczeń angażuje się w działalność wolontariatu;
• Uczeń bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych;
• Zna zagrożenia dla swojego zdrowia i potrafi ustrzec się przed
uzależnieniami;
• Przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych;
• Dba o czystość, higienę, stosuje zasady zdrowego żywienia;
• Dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz;
• Zdaje sobie sprawę z użyteczności kształcenia;
• Potrafi nawiązać więzi nieformalne z wychowawcą;


2. EWALUACJA

Program Szkoły Podstawowej w Klonowej opracowany na rok szkolny
2019 – 2020 jest otwarty – może być modyfikowany w trakcie realizacji.

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Przebieg procesu jego realizacji oraz osiąganych efektów powinien więc być na bieżąco monitorowany a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikowania program (jeśli zajdzie taka potrzeba).
Kompleksowej ewaluacji program należy dokonać po okresie, na który został on opracowany i przyjęty.


Narzędzia ewaluacji:

 Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów;
 Analiza dokumentów;
 Obserwacje;
 Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;
 Badania ankietowe skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli;Opublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 18.03.2020
Podpisał: Renata Więzowska
Dokument z dnia: 11.11.2017
Dokument oglądany razy: 416