bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Rady Pedagogicznej


REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W KLONOWEJ

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej opracowano na podstawie art.69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z dn. 11 stycznia 2017 r. poz. 59) oraz Statutu Zespołu Szkół w Klonowej.

§1

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
2.Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
3.Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz inne osoby, których obecność jest celowa ze względu na tematykę poruszanych spraw.
§2
1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
2. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole.
3.W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni wicedyrektor lub członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ prowadzący.
4. W przypadku nagłej choroby dyrektora szkoły, gdy nie ma możliwości przełożenia zebrania Rady Pedagogicznej, prowadzenie zebrania można powierzyć wicedyrektorowi lub wybranemu członkowi Rady Pedagogicznej.
§3

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
2.Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego i powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są w czasie pozalekcyjnym.
§4

Do zadań przewodniczącego Rady należy:

1. Przygotowanie zebrania i zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Poprowadzenie zebrania.
3. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacji o działalności szkoły.
4. Wstrzymania wykonywania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
5. Zapoznanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego.

§5

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1. Zatwierdzanie planów pracy zespołu;
2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
5. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy zespołu
6.Uchwalanie statutu Zespołu.

§ 6

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1.Organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2.Projekt planu finansowego Zespołu;
3.Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień.
4.Propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 7

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu zespołu albo jego zmian.

§ 8

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

§ 9

1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
2. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
§ 10

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej.
1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:
2) Czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej.
3) Składania wniosków i projektów uchwał.
4) Udziału w pracach w stałych lub doraźnych zespołach powołanych przez Radę Pedagogiczną•
2. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
1) Czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej
zespołach, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu.
2) Przestrzegania i respektowania obowiązującego Statutu
3) Współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa.
4) Systematycznego doskonalenia zawodowego - udział w formach doskonalenia organizowanych na terenie Zespołu oraz udział w formach zewnętrznych organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli i inne instytucje do tego uprawnione.
5)Realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej.
6)Składania sprawozdań z wykonania powierzonych zadań.
3.W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.
4. Nieobecny członek Rady Pedagogicznej na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 11

Tryb i zasady podejmowania uchwał:
1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".
3. Uchwały podejmowane są w trybie jawnym lub tajnym.
1) Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.
2) W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.
3) W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.
4) W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.
5) W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
6) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

§ 12

Tryb i zasady wyłaniania przedstawiciela rady pedagogicznej
1. Rada pedagogiczna wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.
2. Do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli RP powołuje się trzyosobowa komisje skrutacyjna.
3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
4. Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgoda.
5. Każdy nauczyciel ma prawo zgłosić swoja kandydaturę.
6. Przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna informuje o sposobie oddania ważnego głosu na swojego kandydata.
7. Przedstawicielami rady zostają osoby, które uzyskały największa ilość głosów.
8. Z przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół.

§ 13

Dokumentowanie zebrań:
1. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół ( w formie elektronicznej i wydruku), do którego dołącza się załączniki w formie pisemnej oraz listę obecności.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
3.W terminie do 14 dni od daty zebrania protokół umieszcza się w księdze protokołów. Po tym terminie każdy nauczyciel ma prawo wglądu do protokołu.
4.Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:
1) datę zebrania,
2) numery podjętych uchwał,
3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
4) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie
w zebraniu uczestniczyły),
5) zatwierdzony porządek zebrania,
6) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
7) przebieg zebrania,
8) treść zgłoszonych wniosków,
9) podjęte uchwały i wnioski,
10) podpisy przewodniczącego i protokolanta.
5. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.
6. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego
7. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się na następnym zebraniu.
8. Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
9. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.
10. Ewentualne zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego zebrania mogą dotyczyć wyłącznie własnych wypowiedzi osoby zgłaszającej takie zastrzeżenia.
11. Protokoły z zebrań zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną stanowią dokumentację pracy Rady Pedagogicznej.
12. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

§ 14

Struktura protokołu zebrania rady pedagogicznej
1. Tytuł dokumentu:
Protokół nr …. zebrania Rady Pedagogicznej odbytego w dniu … .
2. Ustalenia formalne: W zebraniu brało udział … członków rady pedagogicznej wg listy obecności znajdującej się na końcu protokołu zebrania, a także zaproszeni goście w osobach …….. . Ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych decyzji wynoszące … członków zostało przekroczone.
3. Przebieg zebrania:
a) zebranie rady pedagogicznej prowadził …………………… .
b) przyjęto protokół z poprzedniego zebrania rady pedagogicznej bez
zastrzeżeń. (lub: po wniesieniu uwag do protokołu o następującej treści……………….. ).
c) przyjęto następujący porządek zebrania. (jeżeli porządek zebrania był przedmiotem uzupełnień lub sporu, należy odnotować, czyj to był wniosek i o jaki punkt zmieniono porządek zebrania).
d) zapis treści obrad i przyjętych rozstrzygnięć: wnioski, uchwały, oceny itp. według punktów porządku zebrania, tzn. Ad 1 ………………, Ad 2 …………
e) odnotowanie przebiegu zebrania po wyczerpaniu porządku zebrania
(np. głosy osób zaproszonych, elementy uroczyste itp.).
f) zapis końcowy: Na tym przewodniczący rady pedagogicznej zakończył
zebranie.
g) Podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 15

1. Zebrania plenarne są protokołowane w księdze protokołów rady pedagogicznej.
2. Księga protokołów zasznurowana, opieczętowana i podpisana przez przewodniczącego rady zaopatruje się w klauzule: „Księga zawiera ….. stron i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia …. do dnia…..”.
3. Zebrania rady pedagogicznej protokołuje sekretarz rady wybierany na czas nieokreślony lub inna osoba wskazana przez przewodniczącego rady pedagogicznej.
4. Przyjmuje się następującą dokładność protokołowania – uproszczona.
Oznacza to, że nie notuje się szczegółowego przebiegu dyskusji, a jedynie wynikające z niej postanowienia. („W dyskusji głos zabrali …. poruszając następujące problemy. Na podstawie głosowania jawnego ustalono, że ….. Wynik głosowania: …….. osób za, ………. Osób
przeciw, ………… osób wstrzymało się od głosu”).
5. Uchwały podejmowane w ramach kompetencji stanowiących rady
pedagogicznej mają zapis według poniższego wzoru:

Uchwała Nr …
Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół w Klonowej z dnia ….
w sprawie …………………………………………………………………………..
Na podstawie art./par. …, ust. …. Ustawy …./rozporządzenia …/ §
…….statutu
Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:
§ 1
……………………………………………………………………………………
§ 2
………………………………………………………………………………………
§ 3
Ew. wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ………./podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Uchwała została przyjęta ilością głosów:
2. za: …….
3. przeciw: ……
4. wstrzymało się: ……..
5. członków rady pedagogicznej ogółem: ……..
6. obecnych: ……..

§16
Postanowienia końcowe
1.Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Klonowej.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dn. 28 listopada 2017 r.


Przewodniczący Rady PedagogicznejOpublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 19.03.2020
Podpisał: Marzanna Świątek
Dokument z dnia: 01.12.2015
Dokument oglądany razy: 762