bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Środki ochrony osobistej

Regulamin przydzielania pracownikom Zespołu Szkół w Klonowej środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

§1
1. W celu zabezpieczenia pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, a także ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy, przydziela się nieodpłatnie pracownikom szkoły środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
2. Ustala się tabelę norm przydziałów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Zespołu Szkół w Klonowej stanowiącą załącznik nr 1.
§2
1. Środki ochrony indywidualnej mogą być użytkowane do czasu utraty ich cech ochronnych.
2.Przez środki ochrony indywidualnej należy rozumieć wyposażenie przeznaczone do noszenia przez pracownika w celu ochrony przed jednym zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy.
§3
1.Środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna i obuwie robocze są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność zakładu pracy.
§4
1.Środki ochrony indywidualnej winny być przez pracowników użytkowane w miejscu pracy i zgodnie z przeznaczeniem.
2. Pracownik, któremu przydzielono środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i obuwie robocze ponosi odpowiedzialność za ich właściwe użytkowanie.

§5
1. Prawo do otrzymywania środków ochrony indywidualnej pracownik nabywa z dniem zawarcia umowy o pracę, a traci z dniem rozwiązania stosunku pracy.
2. Ze względu na możliwość mycia rąk w łazienkach dla personelu oraz korzystania z mydła w płynie, środki czystości tj. mydło nie są wydawane indywidualnie pracownikom.
3. Środki ochrony indywidualnej przydzielane są pracownikowi proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
§6
1.W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik jest zobowiązany zwrócić zakładowi pracy pobrane środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie.
2.Odzież i obuwie robocze nie podlegają zwrotowi w razie:
- przejścia pracownika na emeryturę lub rentę
- śmierci pracownika
- przekroczenia 75% okresu użyteczności, określonego w tabeli norm.
.
§7
1. Pracownikowi, którego dzienny czas pracy przy monitorze wynosi minimum 4 godziny przysługuje dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Dofinansowanie przyznaje się nie częściej niż raz na trzy lata.
2. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w pkt.1 wynosi do 300 zł.
3. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedłożenie pracodawcy pisemnego zalecenia lekarza o potrzebie stosowania okularów podczas pracy przy obsłudze monitora oraz przedłożenie dowodu zakupu okularów.
§8
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2019 r.

Zatwierdzono:
1. Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej...................................................................
2. Specjalista ds. BHP .............................................................................................
3. Przedstawiciel Związków Zawodowych ..............................................................

Załącznik nr 1
Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Zespołu Szkół w Klonowej
Lp. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia Przewidywany okres używalności Limit kwotowy
1. Konserwator Ubranie robocze
Czapka
Buty robocze
Ocieplacz
Rękawice ochronne
12 m-cy
12 m-cy
12 m-cy
36 m-cy
Do zużycia 100 zł
20 zł
80 zł
100 zł

2. Woźna Fartuch roboczy
Buty robocze
Ocieplacz
Rękawice ochronne 12 m-cy
12 m-cy
36 m-cy
Do zużycia 20 zł
50 zł
100 zł

3. Sprzątaczka Fartuch roboczy
Buty robocze
Rękawice ochronne
12 m-cy
12 m-cy
Do zużycia 20 zł
50zł


50 zł
4. Sprzątaczka - pomoc nauczyciela przedszkola Fartuch roboczy
Fartuch biały
Buty robocze
Rękawice ochronne
12 m-cy
24 m-cy
12 m-cy
Do zużycia 20 zł
70 zł
50 zł


5. Intendent Fartuch roboczy
Fartuch biały
Buty robocze
Ocieplacz
Rękawice ochronne 12 m-cy
12 m-cy
12 m-cy
36 m-cy
Do zużycia 20 zł
70 zł
50 zł
100 zł


6. Kucharka i pomoc kuchenna Fartuch biały
Czepek biały
Fartuch przedni
Buty antypoślizgowe
Rękawice ochronne 6 m-cy
6 m-cy
12 m-cy
12 m-cy
Do zużycia 70 zł
10 zł
20 zł
50 zł

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego Dres sportowy
Obuwie sportowe


36 m-cy
12 m-cy 200 zł
150 zł
Opublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 19.03.2020
Podpisał: Marzanna Świątek
Dokument z dnia: 27.01.2015
Dokument oglądany razy: 579